Contact

特鹰材料有限公司(常见问题解答一位成员有限责任公司)

1 8地图,287
地址:Binh Duong Province Tan Uyen Tan Tan Phuoc Khanh Ward Binh Hoa I Quarter 第 3 组第 8 号地块第 287 号地块。
电话:(0274)3612831 – 传真:(0274)3612830
邮箱:ctydacung989@gmail.com